ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਹੈ: ਜੇ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧਫੁੱਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ ਅਦਾਰਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੱਖ, ਨਿਰਭਾਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਗੁਣੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

Support Free & Independent Journalism

The founding premise of The Wire is this: if good journalism is to survive and thrive, it can only do so by being both editorially and financially independent. This means relying principally on contributions from readers and concerned citizens who have no interest other than to sustain a space for quality journalism.